SI­AM Rot­ting De­sign

Fö­re­ta­get star­ta­des 1987 av An­ders Er­iks­son samt Thai­län­da­ren So­pit Wa­ta­nasom­but.
Bu­tik öpp­na­des i Upp­sa­la på Bör­je­ga­tan 73 med för­sälj­ning av im­port­va­ror från Thai­land och In­do­ne­si­en. 1991 över­gick vår bo­lags­form från han­dels­bo­lag till ak­tie­bo­la­get, Rot­ting De­sign i Upp­sa­la AB.

Rot­ting­möb­ler och då främst sto­lar blev till in­tres­se för restu­rang­er­na och gans­ka snart över­gick vi till att en­dast be­ar­be­ta re­stau­rang­mark­na­den. Vi bör­ja­de mer och mer att till­ver­ka eg­na möb­ler i bå­de trä och me­tall och idag så be­står vårt sor­ti­ment till 99% av eget­pro­du­ce­ra­de va­ror.

Hös­ten 2004 flyt­ta­de vi till Berg­vik ut­an­för Sö­der­hamn där vi har 3 gång­er stör­re lo­ka­ler än i Upp­sa­la.